Katalog informacija

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.

Uvodne napomene

Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Temeljem zakona o pravu na pristup informacijama Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:


 • - onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
 • - onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,
 • - povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković će uskratiti pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.


Sadržaj kataloga

Dom za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković javna je ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a prava i dužnosti obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih. Djelatnost je pružanje usluga stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju, te organizirane radne aktivnosti i korištenja slobodnog vremena starijih i nemoćnih osoba i osoba sa smetnjama u razvoju.

Informacije u katalogu su razvrstane prema ustrojbenim jedinicama koje raspolažu pojedinim informacijama:


 • 1. Odjel psihosocijalne rehabilitacije
 • 2. Odjel njege i brige o zdravlju
 • 3. Odjel prehrambenih i pomoćno-tehničkih poslova

Namjena

Namjena informacija u smislu ovog kataloga je osiguranje prava na pristup informacijama i drugim propisima.


Način osiguranja

Pristup na pravo informacijama iz ovog kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.


Vrijeme osiguravanja ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.Ravnateljica:
Vjekoslava Soldo, mag.rehab.educ.


Što je potrebno za smještaj u Dom?

 • Zahtjev za smještaj u dom (u prilogu)
 • Domovnica - preslik
 • Rodni list - preslik
 • Osobna iskaznica - preslik
 • Zdravstvena potvrdnica
 • Izjava o pristanku na smještaj (u prilogu)
 • Odrezak od posljednje mirovine - preslik
 • Prilikom smještaja dostaviti Izjavu o plaćanju razlike ili pune cijene smještaja (ovjerenu kod javnog bilježnika) ukoliko mirovina nije dostatna za podmirenje troškova smještaja u Domu.