Starije i teško bolesne osobe

Usluga dugotrajnog smještaja

Usluga dugotrajnog smještaja uključuje:

  • prehranu koja obuhvaća tri obroka dnevno u skladu s utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba. Također se ovisno o specifičnosti bolesti starije osobe nudi i dijetalna prehrana koja je nadopunjena s dva međuobroka.
  • brigu o zdravlju i njege za korisnike koji se smještavaju na stambeni ili stacionarni dio ovisno o njihovom funkcionalnom stanju. Medicinska skrb osigurana je 24 sata dnevno, pod nadzorom izabranih liječnika obiteljske medicine. Korisnicima se pruža i usluga fizikalne terapije prema preporuci liječnika fizijatra ili procjeni fizioterapeuta.
  • socijalni rad u ustanovi odvija se kroz individualni i grupni rad s korisnicima smještaja kojiobuhvaća: pripremu korisnika za smještaj, izrada socijalne anamneze, priprema za rad Komisije za prijam i otpust korisnika. Integracija korisnika u domsku sredinu provodi se uz primjenu metoda i tehnika stručnog rada. Posao socijalnog radnika u domu obuhvaća i suradnju s obiteljima te s raznim ustanovama i drugim sudionicima u lokalnoj zajednici koji mogu doprinijeti zadovoljenju potreba i ostvarivanju prava korisnika Doma.
  • radne aktivnosti i organizirano provođenje slobodnog vremena obuhvaća sudjelovanje korisnika u domskim aktivnostima po slobodnom izboru uz uvažavanje njihovih interesa i preostalih psihofizičkih sposobnosti. Ove aktivnosti predstavljaju važan aspekt života u domu jer omogućava pojedincu lakšu prilagodbu novoj društvenoj sredini a ujedno im pruža i osjećaj korisnosti.
  • Održavanje higijene prostora, opreme i rublja. Higijena prostora i opreme održava se redovito svakodnevno. Posteljno rublje i odjeća korisnika redovito se peru i glačaju u praonici i glačaonici Doma Za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković.

Na ovoj stranici pronaći ćete dokumente i obrasce koji su potrebni za prijem u dom u elektronskom obliku.

Skip to content